LugnetXCOwebb1.jpg

….Anmälan är öppen..Registration for international riders is open….

….Svenska deltagare..Swedish competitors….

….International competitors..International competitors….


….Inbjudan/PM..Invitation/PM….

 

PM 3, 190531

….
Kompletterande information om A-, B- & C-spår

..

Additional information about A-,B- & C-tracks

….

PM 2 190531

Utskriftsvänlig inbjudan här.

….

Välkommen till den andra upplagan av Lugnet XCO som arrangeras tillsammans av Falu CK och Borlänge CK. Vi fortsätter enligt vår plan med att utveckla evenemanget och erbjuder 2019 en internationell XCO tävling för Juniorer och Elit på nivån “C1”. Siktet är inställt på något betydligt större. Banan som cyklisterna kommer att möta på SSAB Mountainbike Arena är densamma som 2018 och är designad för XCO racing på högsta internationella nivån. Valda delar av den 4 km långa banan kommer att användas för övriga tävlingsklasser. Ännu en gång: VARMT VÄLKOMMEN till Dalarna, Falun, Lugnet och SSAB MTB Arena för årets kanske mest utmanande XCO tävling!

TÄVLINGSBESKRIVNING
Tävlingarna avgörs på den designade cross-country banan på SSAB Mountainbike Arena. Hela banan mäter 4 km, omfattar 175 höjdmeter per varv och används för samtliga klasser förutom till nybörjare och ungdomsklasser. Veteran- och ungdomsklassernas tävlingar avgörs på utvalda delar av banan i absolut närhet till tävlingscentrat. Banan präglas av kuperad terräng, en mix av snabba och långsamma partier med en del byggda tekniska hinder.

ANMÄLAN
Anmälningarna ska vara arrangören tillhanda senast den 26 maj. Anmälan och betalning av startavgift skall ske genom SCF:s system för svenska cyklister. Anmäld cyklist (=registrerad anmälan i swecyclingonline) kommer att krävas på anmälningsavgift om läkarintyg ej uppvisas.

Utländska cyklister anmäler sig via detta anmälningsformulär. Observera att efteranmälan i mån av plats endast är möjlig fram till kl 09:00 den 1 juni. Nybörjare anmäler sig via detta anmälningsformulär alternativt på plats senast en timme före start för Nybörjarklasserna. Betalning för nybörjare sker på plats i samband med nummerlappsuthämtningen.

Anmälningsavgifter enligt nedan

• 500 sek/deltagare i H/D Elit
• 350 sek/deltagare för H/D Jun, Veteraner samt H/D Sport
• 300 sek/deltagare i P/F 13-16
• 150 sek/deltagare i P/F10-12
• 50 sek/deltagare för Nybörjare
OBS! Efteranmälan mot ordinarie anmälningsavgift plus 100 procent förutom för Nybörjare.
Betalning på plats kontant eller via Swish senast en timme före start. Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk i alla klasser förutom nybörjare. Engångslicens kan lösas i ungdoms- och sportklasserna. Chip är obligatoriskt för alla klasser utom nybörjarklasserna och respektive deltagare ansvarar för att RÄTT chip är kopplat till RÄTT cyklist! Chip kan hyras för 100 sek/ cyklist i ungdomsklasserna, övriga klasser 200 sek. Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000 sek. Bokning av chip görs via detta formulär. Observera att antalet hyrchip är begränsat.

NUMMERLAPPAR
Kansliet är öppet för uthämtning av nummerlappar fredag 31 maj kl 18:00-20:00 och lördag 1 juni kl 7:00-sista start.

TRÄNING
Fredag 31 maj.
Öppen träning hela dagen. Ingen sjukvård på plats och banmarkering endast med enduropilar. Inga nummerlappar behövs under denna träning.

Lördag 1 juni.
Öppen träning som på fredagen fram till och med 08:15. Officiell träning klockan 11:10 till 11:45. Nummerlappar måste användas under officiella träningen. Ledare till ungdomscyklister löser ut nummerlappar märkta ”Leader” i kansliet. Träning på banan under tävling kommer att bestraffas med böter.

LAGLEDARMÖTE FÖR KLASS H/D OCH H/D JUNIOR
Obligatoriskt lagledarmöte kommer att hållas klockan 11:00 den 1 juni inne på sekretariatet. Observera att UCI reglerna innebär obligatorisk närvaro av lagledare från varje förening/team (paragraf 4.1.026).

SERVERING
Serveringen på arenan kommer att tillhandahålla sallader, fyllda baguetter, hamburgare, fika, kaffe, smoothies, dricka etc. Betalning kontant eller via Swish/bankkort.

TEAM TÄLT
Vi kommer att upplåta plats för teamtält på arenan i närheten av start/mål. PM Kommer att finnas tillhanda senast tre dagar före tävling på hemsida och swecyclingonline.se. Löpande information kommer att finnas tillgänglig på www.lugnetxco.se. Upplysningar lämnas av Mikael Löfgren eller Roger Karlsson (kontaktuppgifter nedan).

BOENDE
Falu Turist Byrå, Trotzgatan 10-12, 791 83 Falun. +46 771-62 62 62 Scandic Hotel Lugnet, Svärdsjögatan 51, 791 31 Falun. +46 23 669 22 00 Lugnets Camping, Lugnetvägen 14, 791 31 Falun, +46 23-654 00 Falu Fängelse Vandrarhem, Villavägen 17, 791 37 Falun, 023-79 55 75

HITTA HIT
Lugnetvägen 15
791 31 Falun
GPS coordinates, Latitud: 60.617935 | Longitud: 15.655443
lugnetxco.se

ÖVRIGT
SCFs TR 1,4, och 12 för MTB samt UCI´s reglemente för H/D Elit. Allt deltagande sker på egen risk. Terrängen runt Lugnet är naturskyddad varför vi vädjar er att iaktta den hänsyn som krävs i sådant område. Observera att särskilda ”skräpzoner” kommer att införas intill langningszonen och nedskräpning kan beivras.

KONTAKTPERSONER
Tävlingsledare: Mikael Löfgren, +46 (0)70-363 33 14, mikael.lofgren70@gmail.com
Sjukvård: David Björklund, +46 (0)70-592 22 09, david.bjorklund@ltdalarna.se
Vice tävlingsledare: Roger Karlsson, +46 (0)70-535 61 26, roger.a.karlsson@ssab.com
Sekretariat: Jessica Bergs, +46 (0)70-553 48 45, jessicabergs.jb@gmail.com
Banchef: Fredrik Dahlgren, +46 (0)70-327 79 95, fdahlgren71@gmail.com
Marknad, Webb, Sociala medier: Stefan Carlsson, +46 (0)73-474 77 40, stefan.carlsson68@gmail.com

Varmt välkommen önskar Falu Cykelklubb och Borlänge Cykelklubb alla cykelentusiaster till en trevlig helg i Falun och på SSAB Mountainbike Arena!

..

Welcome to the second edition of Lugnet XCO, which is arranged together by Falu CK and Borlänge CK. We continue according to our plan to develop the event and in 2019 we offer an international XCO competition for Juniors and Elite at the "C1" level. The view is set to something much larger. The track that the cyclists will meet at SSAB Mountainbike Arena is the same as in 2018 and is designed for XCO racing at the highest international level. Selected parts of the 4 km long track will be used for other competition classes. Once again: WARM WELCOME to Dalarna, Falun, Lugnet and SSAB MTB Arena for this year's perhaps most challenging XCO competition!

COURSE DESCRIPTION
The races are decided on the designed cross-country track at SSAB Mountainbike Arena. The entire track measures 4 km, comprises 175 height meters per revolution and is used for all classes except for beginners and youth classes. The veteran and youth classes competitions are decided on selected parts of the course in absolute proximity to the competition center. The course is characterized by hilly terrain, a mix of fast and slow parties with some built-in technical obstacles.

REGISTRATION
Applications must be received by the organizer no later than May 26. Registration and payment of the starting fee must be made through SCF's system for Swedish cyclists. Notified cyclist (= registered registration in swecyclingonline) will be required on registration fee if medical certificate is not presented.

Foreign cyclists register via this application form. Please note that post-registration on site is only possible until 09:00 on June 1st. Beginners register via this registration form or alternatively in place no later than one hour before the start of the Beginner classes. Payment for beginners takes place on site in connection with the number patch collection.

Application fees as below

• 500 sec / participant in H / D Elite
• 350 sec / participant for H / D Jun, Veterans and H / D Sport
• 300 sec / participant in P / F 13-16
• 150 sec / participant in P / F10-12
• 50 sec / participant for Beginner
NOTE! Post-registration against regular registration fee plus 100 percent except for Beginners. Payment in place in cash or via Swish no later than one hour before start. License and association affiliation is mandatory in all classes except beginners. One-time licenses can be solved in youth and sports classes. Chip is mandatory for all classes except the beginner classes and each participant is responsible for the RIGHT chip being connected to the RIGHT cyclist! Chip can be rented for 100 sec / cyclist in the youth classes, other classes 200 sec. Non-returned rental chips are charged at 1000 sec. Booking of chips is made via this form. Note that the number of rental chips is limited.

RACE OFFICE
is open for collecting bibs Friday May 31 at 18: 00-20: 00 and Saturday June 1 at 7: 00-last start.

TRAINING
Friday May 31. Open all day. No on-site medical assistance and track marking only with enduropiles. No bibs are needed during this training.
Saturday June 1st. Open training until 08:15. Official training at 11:10 to 11:45. Bibs must be used during official training. Leaders of youth cyclists ruse bibs labeled "Leader" in race office. Training on the course during competition will be penalized with fines.

TEAM LEADERS MEETING
CLASS H / D AND H / D JUNIOR Mandatory team meeting will be held at 11:00 am on June 1 inside the secretariat. Please note that the UCI rules impose a mandatory presence of team leaders from each association / team (section 4.1.026).

HUNGRY
Serving in the arena will provide salads, stuffed baguettes, burgers, coffee, coffee, smoothies, drinks etc. It is possible to pay with Swish.

TEAM AREA
We will make room for team tents in the arena near the start / finish.

PM
Will be available no later than three days before the competition on the website and swecyclingonline.se. Current information will be available at www.lugnetxco.se. Information is provided by Mikael Löfgren or Roger Karlsson (contact details below).

ACCOMODATION
Falu Tourist Agency, Trotzgatan 10-12, 791 83 Falun. +46 771-62 62 62Parking space for caravans / motorhomes will be arranged directly next to the arena.Contact Stefan Carlsson for booking caravan-caravan site

FIND YOUR WAY
Lugnetvägen 15791 31 Falun
GPS coordinates, Latitude: 60.617935 | Length: 15.655443
lugnetxco.se

OTHER
SCFs TR 1.4, and 12 for MTB and UCI's regulations for H / D Elit. All participation takes place at your own risk. The terrain around the air is protected by nature, so we urge you to observe the considerations required in such areas. Note that special "junk zones" will be introduced next to the slope zone and littering can be prosecuted.

 CONTACT
Race leader: Mikael Löfgren, +46 (0) 70-363 33 14, mikael.lofgren70@gmail.com
Healthcare: David Björklund, +46 (0) 70-592 22 09, david.bjorklund@ltdalarna.se
Vice race leader: Roger Karlsson, +46 (0) 70-535 61 26, roger.a.karlsson@ssab.comSecretariat:
Jessica Bergs, +46 (0) 70-553 48 45, jessicabergs.jb@gmail.com
Banchef: Fredrik Dahlgren, +46 (0) 70-327 79 95, fdahlgren71@gmail.comMarket, Web,
Social media: Stefan Carlsson, +46 (0) 73-474 77 40, stefan.carlsson68@gmail.com

Falu Bicycle Club and Borlänge Bicycle Club welcomes all bike enthusiasts for a nice weekend in Falun and at the SSAB Mountainbike Arena!

….

….Tävlingsschema..Race scheduele….

….Tävlingsschema..Race scheduele….

 

….Fredag 31 maj..Friday May 31….

….Öppen träning. Ingen sjukvård på plats och inga krav på nummerlappar. .. Open training no medics on venue and no demands for wearing bib….

 

….Lördag 1 juni..Saturday June 1….

....Ungdom..Juniors....
....Öppen träning..Open training.... ....till 08.15..until 8:15....
P10-12 08.30
F10-12 08.30
....Prisutdelning..Price cermony....
P13-14 09.05
F13-14 09.05
....Prisutdelning..Price cermony....
P15-16 10.10
F15-16 10.12
....Prisutdelning..Price cermony....
Nybörjare 8 / 9 / 10 11.15
Nybörjare 6 / 7 11.16
Prisutdelning
....Vuxen..Adults....
....Officiell träning..Official training.... 11.10-11.55
....HJ..Men Juniors.... 12.0
....DJ..Women Juniors.... 12.01
Elite Men UCI Class 1 13.30
Elite Woman UCI Class 1 13.31
....Prisutdelning..Price Ceremony....
H30, H40, H50 15.20
D30, D40, D50 15.21
H Sport 15.22
DSport 15.22
....Prisutdelning..Price Ceremony....

….Tävlingsbanan..The Course….

….Banfakta..Course Facts….

  • ….Längd: 4,0 km..Length 4.0 km….

  • ….Höjdskillnad: 90 meter..Altitude difference: 90 meter….

  • ….Total stigning: 175 meter..Total climb: 175 meter….

….Ny XCO-bana!..New XCO track!….

….

Den nya XCO-banan på Lugnet är det senaste tillskottet bland SSAB MTB Arenas leder och stod åkbar sommaren 2018. Banan är en helt dedikerad XCO-bana byggd för att möta internationella tävlingskrav. XCO-banan ligger centralt belägen på Arenan och är öppen för cykling under hela säsongen. Banan är designad och byggd i samarbete med aktiva cyklister på olika nivåer.

..

The new XCO track at Lugnet is the latest addition to SSAB MTB Arenas MTB tracks and was ready for action the summer of 2018. The course is a fully dedicated XCO course built to meet international competition requirements. The XCO track is centrally located in the Arena and is open for cycling throughout the season. The course is designed and built in cooperation with active cyclists at different levels.

….

….Bilder från banan..Pictures from the course….

Bankarta pojkar/flickor 10-12
Bankarta pojkar/flickor 13-14

Banfakta

Längd: 2,5 km

Höjdskillnad: 45 meter

Total stigning: 110 meter

Bankarta pojkar/flickor 15-16 & herrar/damer veteraner

Banfakta

Längd: 3,0 km

Höjdskillnad: 55 meter

Total stigning: 140 meter

….Startlistor..Start lists….

….

Preliminära startlistor 2019-05-30

OBS! Om du har ett eget chip men det är tomt i kolumnen Transponder behöver du omgående maila ditt chipnummer till marcushy@hotmail.com för att du ska få en tid på tävlingen.

Om du har bokat ett hyrchip registrerar vi ditt chipnummer när du hämtar ut chipet med nummerlappen.

Pojkar 10-12
Flickor 10-12

Pojkar 13-14
Flickor 13-14

Pojkar 15-16
Flickor 15-16

Nybörjare 8/9/10 och Nybörjare 6/7

Herr Junior
Dam Junior

Herr Elit
Dam Elit

H30
H40
H50
H Sport

D30
D40
D50
D Sport

..

Preliminary start lists

….
 

 

….Boende och mat..Accomodation and food….

 

….Lugnet XCO Camping..Lugnet XCO Camping….

….

Utanför och nedanför hästskon kommer finns plats för ett antal husvagnar och husbilar. Under hästskon finns även toaletter. Tillgång till dusch finns under tävlingsdagen i ordinarie omklädningsrum, övriga dagar mot kostnad i Lugnethallen. Platserna i anslutning till hästskon är nu fullbokade.

På parkeringen ovanför Arena Lugnet, vid Skyttepaviljongen, finns också möjlighet att ställa upp husvagn/husbil.

..

Outside and below the Hästskon there is room for a number of caravans and motorhomes. There are also toilets in direct connection. Access to the shower is available on the day of the competition in regular changing rooms, other days at cost in Lugnethallen. The caravan spots near Hästskon are now all booked.

In the parking lot above Arena Lugnet, at Skyttepaviljongen, there is also possibility to set up caravan / camper.

….

 

Scandic Lugnet

….

Cykelvänligt hotell med cykeltvätt och förvaring, 500 meter från tävlingsarenan.

..

Cycling friendly hotel with bike wash possibilities and storage. 500 m from the Arena.

….

 

….Övrigt boende..Other accommodation….

….

För övrigt boende i Falun och Dalarna, se visitdalarna.se

..

For additional information about accomodation in Falun and Dalarna please contact Visit Dalarna.

….

 

….Mat..Food….

….

Inne på tävlingsarena finns enklare mat och dryck att köpa. Lagad mat, glass och fika hittar du på Lugnets Restaurang alldeles bredvid. I anslutning till Lugnetarenan finns även Scandic Restaurang och Högbo Pizzeria. Falu centrum med restauranger och fik ligger ca 10 minuters promenad från Lugnet.

..

Inside the Arena there is easier food and drink to buy. Real food, ice cream and coffee can be found at Lugnets Restaurant right next door. In connection with the Arena there is also Scandic Restaurang and Högbo Pizzeria. Falu center with restaurants and cafeterias is located about 10 minutes walk from Lugnet.

….

….Resa och parkering..Travel and parking….

 
 

….För GPS:en

Adress
Lugnet Falun
Lugnetvägen 11
791 31 Falun

Koordinater
Latitud: 60.61806
Longitud: 15.655374

..

For the GPS

Adress
Lugnet Falun
Lugnetvägen 11
791 31 Falun

Coordinates
Latitud: 60.61806
Longitud: 15.655374

….

 

….Avstånd med bil..Distance by car….

Stockholm – Falun: 2,5 tim
Örebro – Falun: 2,5 tim
Gävle – Falun: 1 tim
Göteborg – Falun: 6 tim

….Parkering..Parking….

….

Parkering sker på Lugnetarenans stora parkering, 200 meter från skidstadion och tävlingsarenan.

..

Parking is available at Lugnets big parking space, 200 m from the venue.

….